นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ปลัด ศธ. มั่นใจเกณฑ์เฟ้น ‘เลขาธิการสกสค.’ เสร็จทันก่อนเกษียณฯ

นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ความคืบหน้าการยกร่างหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคาลกรทางการศึกษา (สกสค.)อยู่ระหว่างปรับแก้รายละเอียด โดยคาดว่าได้ข้อสรุปและเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการสกสค. ที่มีน.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการศธ. พิจารณาภายในเดือนสิงหาคมนี้

ส่วนการยกร่างหลักเกณฑ์และวิธีการสรรรหาผู้อำนวยการองค์การค้า ของสกสค. นั้น จะนำโครงร่างหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาเลขาธิการสกสค.และเลขาธิการคุรุสภา มาดูว่า มีอะไรที่สามารถกำหนดให้สอดคล้องกันได้บ้าง ก่อนเริ่มดำเนินการเขียนคุณลักษณะเฉพาะ และเสนอรัฐมนตรีว่าการศธ. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าว ซึ่งคิดว่าจะสามารถดำเนินการได้ทันก่อนที่ตนจะเกษียณอายุราชการ วันที่ 30 กันยายนนี้แน่นอน

นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายสุภัทร กล่าวต่อว่า ส่วนความคืบหน้าการการพิจารณาร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ… ของ คณะกรรมาธิการ(กมธ.)วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฯของสภาผู้แทนราษฎรฯ นั้น เท่าที่ทราบมีการพิจารณาไปแล้วกว่า 40 มาตรา ส่วนกรณีที่สภาฯ มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีสาระสำคัญคือ ให้อำนาจหน้าที่เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ไปเป็นของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ. ) เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูฯ ในเขตพื้นที่ฯ ตามมาตรา 53(3) และ (4) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ผู้อํานวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) และผู้อํานวยการสถานศึกษา แล้วแต่กรณี โดยความเห็นชอบของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ เป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุฯ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของวุฒิสภานั้น เท่าที่ทราบยังมีความเห็นต่างอยู่ 2-3 ข้อ ซึ่งก็ต้องรอดูว่าเมื่อได้ข้อสรุปแล้ว ทางสภาฯจะเห็นชอบด้วยหรือไม่ หากไม่เห็นชอบก็ต้องตั้งกมธ.ร่วม 2 สภาฯ ตรงนี้ต้องรอดูรายละเอียดต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ flatheadvalleycowboychurch.com

UFA Slot

Releated